Viết hàng loạt phương thức chỉ với một câu lệnh trong jQuery

Viết hàng loạt phương thức chỉ với một câu lệnh trong jQuery

Viết hàng loạt phương thức chỉ với một câu lệnh trong jQuery

Thông thường, khi bạn muốn một phần tử thực hiện hàng loạt phương thức nào đó thì bạn sẽ viết các phương thức đó dưới dạng từng câu lệnh riêng biệt.

Ví dụ

Để phần tử <div> thực hiện bốn phương thức animate()


$("div").animate({left:'300px'});
$("div").animate({top:'300px'});
$("div").animate({left:'0px'});
$("div").animate({top:'0px'});

 

Cú pháp

$(selector).method1().method2().method3()....methodN();
Ví dụ

Câu lệnh dưới đây sẽ thiết lập background-color là blue cho phần tử <div> sau đó cho nó trượt lên rồi trượt xuống.


$("div").css("background-color","blue").slideUp(3000).slideDown(3000);

Tuy nhiên, trong trường hợp viết quá nhiều phương thức trong một câu lệnh, dẫn đến tình trạng câu lệnh dài lòng thòng khó xem. Khi đó, bạn có thể ngắt các phương thức xuống dòng, và cũng có thể tạo khoảng trắng (điều ảnh KHÔNG gây ra lỗi cú pháp).

Ví dụ

$("div").css("background-color","blue")
        .animate({left:'300px'},2000)
        .animate({top:'300px'},2000)
        .animate({left:'0px'},2000)
        .animate({top:'0px'},2000);

Viết hàng loạt phương thức chỉ với một câu lệnh trong jQuery

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi