WEB CƠ BẢN

Phương thức charCodeAt() trong JavaScript


Phương thức charCodeAt() trả về giá trị Unicode của một ký tự tại một vị trí được xác định trong chuỗi.

Cú pháp:

string.charCodeAt(index)

Trong đó, index là chỉ số của ký tự mà bạn muốn giá trị Unicode của nó đó được trả về:

 • Nếu index là 0 thì giá trị Unicode của ký tự ở vị trí đầu tiền sẽ được trả về
 • Nếu index là 1 thì giá trị Unicode của ký tự ở vị trí thứ hai sẽ được trả về
 • Nếu index là 2 thì giá trị Unicode của ký tự ở vị trí thứ ba sẽ được trả về
 • ....
 • Nếu index là length-1 thì giá trị Unicode của ký tự ở vị trí cuối cùng sẽ được trả về
Lưu ý: Giá trị trả về của phương thức charCodeAt() sẽ là:
 • Một số đại diện cho giá trị Unicode (nếu trong chuỗi có tồn tại ký tự ở chỉ số index)
 • NaN (nếu trong chuỗi không tồn tại ký tự ở chỉ số index)
Ví dụ

Hiển thị lần lượt giá trị Unicode của các ký tự nằm ở vị trí đầu tiên, vị trí thứ sáu, vị trí cuối cùng trong chuỗi name


<script>
  var name = "WEB CƠ BẢN";
  var a = name.charCodeAt(0);
  var b = name.charCodeAt(5);
  var c = name.charCodeAt(name.length-1);
  document.getElementById("demo1").innerHTML = a;
  document.getElementById("demo2").innerHTML = b;
  document.getElementById("demo3").innerHTML = c;
</script>

Để sử dụng phương thức charCodeAt(), không nhất thiết phải lưu chuỗi vào bên trong một biến.

Ví dụ

<script>
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello".charCodeAt(1);
</script>