Phương thức sub() trong JavaScript


- Phương thức sub() dùng để tạo một chuỗi được dánh dấu bởi thẻ <sub>

Cú pháp

string.sub()

Giá trị trả về

- Một chuỗi được đặt bên trong cặp thẻ <sub></sub>

Một số ví dụ

Ví dụ:

<script>
    var str = "HTML";
    var result_1 = str.sub(); // Biến result_1 lưu trữ giá trị là chuỗi "<sub>HTML</sub>"
    var result_2 = "CSS".sub(); // Biến result_2 lưu trữ giá trị là chuỗi "<sub>CSS</sub>"
</script>
Xem ví dụ