Phương thức bold() trong JavaScript


- Phương thức bold() dùng để tạo một chuỗi được dánh dấu bởi thẻ <b>

Cú pháp

string.bold()

Giá trị trả về

- Một chuỗi được đặt bên trong cặp thẻ <b></b>

Một số ví dụ

Ví dụ:

<script>
    var str = "HTML";
    var result_1 = str.bold(); // Biến result_1 lưu trữ giá trị là chuỗi "<b>HTML</b>"
    var result_2 = "CSS".bold(); // Biến result_2 lưu trữ giá trị là chuỗi "<b>CSS</b>"
</script>
Xem ví dụ