Xây dựng chức năng cho trang web với JavaScript, cách sử dụng JavaScript trong trang web HTML

Xây dựng chức năng cho trang web với JavaScript, cách sử dụng JavaScript trong trang web HTML

Xây dựng chức năng cho trang web với JavaScript

JavaScript là gì?

JavaScript (JS) là một ngôn ngữ lập trình phía client: mã được thực thi bởi trình duyệt của người dùng, sau khi trang web gửi về từ server.

JavaScript được sử dụng để tạo ra các trang web có tính tương tác:

  • Chèn nội dung động vào trang web
  • Đáp ứng lại các thao tác của người dùng
  • Lấy thông tin từ máy tính người sử dụng
  • Thực hiện tính toán trên máy tính người sử dụng
  • Tạo các ứng dụng, chức năng cho trang web
  • ....

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phổ biến bậc nhất thế giới, và là một trong ba ngôn ngữ (HTML, CSS, JavaScript) mà tất cả lập trình viên web nhất định phải học.

JavaScript được nhúng vào trang web để kết hợp với HTML/CSS.

Lưu ý: Java và JavaScript là hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau.

Với JavaScript ta có thể làm được những gì?

Ứng dụng của JavaScript đối với trang web là vô cùng đa dạng, khó mà đong đếm được.

Dưới đây là một số ít chức năng được viết bằng JavaScript:

Tạo máy tính tay

Tạo hiệu ứng chuyển động cho phần tử

Lấy thông tin ngày tháng hiện tại

Hôm nay là , ngày tháng năm

Sau khi kết thúc bài học này, chúng tôi khuyến khích bạn học HTML song song với loạt bài
HƯỚNG DẪN HỌC JAVASCRIPT

Xây dựng chức năng cho trang web với JavaScript

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi