WEB CƠ BẢN

Thẻ tiêu đề, thẻ gạch ngang trong HTML


Thẻ tiêu đề

Thẻ tiêu đề thường được dùng để khai báo các ý chính hoặc các nội dung quan trọng (Ví dụ như tên bài viết, các đề mục lớn,....)

Các thẻ tiêu đề sẽ có kích thước chữ và tầm quan trọng giảm dần từ <h1> đến <h6>

Ví dụ

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>

Thẻ gạch ngang

Thẻ <hr> được dùng để tạo một đường gạch ngang.

Ví dụ

<p>Đoạn văn bản thứ nhất</p>
<hr>
<p>Đoạn văn bản thứ hai</p>