X
HTML
Các hướng dẫn cơ bản
Tìm hiểu nâng cao
X

cách sử dụng thẻ sup trong html để tạo văn bản có kích thước chữ nhỏ và nằm ở vị trí khoảng phân nửa phía trên văn bản bình thường

thẻ sup trong html,