WEB CƠ BẢN

Thẻ <div> trong HTML


1) Thẻ <div> trong HTML

- Thẻ <div> là một trong những thẻ quan trọng và được sử dụng nhiều nhất trong HTML.

- Thẻ <div> là một phần tử khối, cho nên trước và sau phần tử <div> sẽ bị ngắt xuống dòng.

- Thẻ <div> thường được dùng để nhóm các phần tử lại với nhau để tiện cho việc định dạng cũng như thiết kế bố cục của trang web.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    body{
      margin:0px;
    }
    #container{
      width:800px;
      border:1px solid gray;
      margin-left:auto;
      margin-right:auto;
    }
    #container > div:nth-child(1){
      background-color:#73ad21;
      color:white;
      font-size:25px;
      text-align:center;
      padding:20px;
    }
    #container > div:nth-child(2){
      margin:15px;
    }
    #container > div:nth-child(3){
      background-color:#ddd;
      font-size:18px;
      text-align:center;
      padding:15px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="container">
    <div>
      <div>WEB CƠ BẢN .VN</div>
      <div>Hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao</div>
    </div>
    <div>
      <h2>Layout là gì?</h2>
      <p>Layout có thể tạm hiểu là cách mà chúng ta bố trí các thành
      phần chính trên một trang web.</p>
      <p>Một trang web thường gồm các thành phần chính như:</p>
      <ul>
        <li>Header: Giới thiệu logo, một vài khẩu hiệu của trang web</li>
        <li>Footer: Thông tin bản quyền của trang web</li>
        <li>Menu: Thanh chức năng</li>
        <li>Nội dung</li>
        <li>....</li>
      </ul>
    </div>
    <div>&copy;2016 Web cơ bản All Rights Reserved</div>
  </div>
</body>
</html>

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <div> với định dạng CSS như sau:

div{
  display: block;
}