X
HTML
Các hướng dẫn cơ bản
Tìm hiểu nâng cao
X

Cách sử dụng thẻ base trong HTML để xác định một đường dẫn cơ sở trong trang web cũng như thiết lập kiểu mở liên kết mặc định

thẻ base,thẻ base trong html