Bài 03: Cấu trúc của một trang HTML

Một tập tin HTML được bắt đầu bằng thẻ <html> và kết thúc bằng thẻ </html>

Bên trong thẻ html thường được chia làm hai cụm lớn: cụm head và cụm body