<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Xem ví dụ</title>
    <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
    <p>- Nếu bạn muốn chuyển đến trang chủ thì:</p>
    <a href="http://webcoban.vn" target="_self">Click here</a>
</body>
</html>