WEB CƠ BẢN

Danh sách tất cả các thẻ trong HTML


Thẻ Mô tả chức năng
<!-- -->Xác định một đoạn chú thích
<!DOCTYPE>Xác định cho trình duyệt biết phiên bản HTML mà bạn đang sử dụng
<a>Tạo một liên kết đến một tài liệu nào đó
(khi người dùng bấm vào liên kết thì sẽ được chuyển đến tài liệu đó)
<abbr>Định nghĩa một từ viết tắt
<address>Xác định thông tin liên hệ của tác giả (hoặc chủ sở hữu) trang web
<audio>Tạo một "trình phát nhạc" cho trang web
<b>Xác định đoạn văn bản được in đậm
<base>Xác định "đường dẫn cơ sở" trong trang web và kiểu mở liên kết mặc định
<bdo>Điều hướng một đoạn văn bản được chỉ định
<big>Xác định một đoạn văn bản có kích thước chữ to hơn văn bản bình thường
<blockquote>Xác định một "đoạn trích dẫn" từ một website khác
<body>Xác định phần thân của tài liệu HTML
(chứa những phần tử sẽ được hiển thị lên màn hình trình duyệt)
<br>Chèn một ngắt xuống dòng
<caption>Tạo tiêu đề cho bảng
<code>Xác định một đoạn văn bản mang ý nghĩa là các mã lệnh
<del>Tạo một đường kẻ ngang lên văn bản
<summary>
&
<details>

Tạo phần tử có dạng:

"chỉ hiển thị tiêu đề còn chi tiết bị ẩn, khi bấm vào tiêu đề thì chi tiết mới hiển thị"

<dialog>Tạo một hộp thoại
<div>Nhóm các phần tử lại với nhau để tiện cho việc định dạng cũng như thiết kế bố cục của trang web
<em>Xác định một đoạn văn bản được định dạng kiểu chữ in nghiêng
<embed>Dùng để nhúng một "tài liệu" nào đó vào trang web
<figcaption>Tạo một tiêu đề cho nội dung được đặt bên trong phần tử <figure>
<figure>Xác định một nội dung cần được tách biệt rõ ràng
<footer>Xác định phần chân của trang web
<frame>Xác định một khung trong một bộ khung
<frameset>Xác định một bộ khung
<h1> - <h6>Tạo những đề mục quan trọng trong trang web
<head>Xác định phần head của tài liệu HTML
(chứa các thẻ cung cấp thông tin cho trang web)
<header>Xác định phần đầu của trang web
<hr>Tạo một đường kẻ phân cách nằm ngang
<html>Xác định một tài liệu HTML
<i>Xác định một đoạn văn bản được định dạng kiểu chữ in nghiêng
<iframe>Nhúng một trang web khác vào trang web hiện tại
<img>Chèn hình ảnh vào trang web
<ins>Tạo một đường gạch chân lên văn bản
<kbd>Xác định một từ (hoặc cụm từ) mang ý nghĩa là một phím hoặc tổ hợp phím
<li>Xác định một "danh mục" trong danh sách
<main>Xác định phần thân của trang web
<map>
&
<area>
Tạo một bản đồ ảnh
<mark>Đánh dấu màu nền nổi bật cho văn bản
<meta>Cung cấp thêm "thông tin về trang web" cho trình duyệt và các công cụ tìm kiếm
<meter>Tạo phần tử có ý nghĩa giống như: thước đo, ổ đĩa, ....
<nav>Xác định một tập hợp các liên kết & thường được sử dụng kết hợp với CSS để tạo một thanh menu
<noframes>Xác định một nội dung sẽ được hiển thị khi trình duyệt không hỗ trợ thẻ <frame>
<noscript>Xác định một nội dung HTML sẽ được hiển thị khi trình duyệt không hỗ trợ JavaScript hoặc đã tắt JavaScript
<object>Dùng để nhúng một "tài liệu" nào đó vào trang web
<ol>Xác định một danh sách có thứ tự
<p>Xác định một đoạn văn bản
<pre>Giúp cho nội dung mà bạn muốn hiển thị lên màn hình được giữ nguyên định dạng giống như trong lúc soạn thảo
<progress>Tạo một thanh tiến trình
<q>Xác định một câu trích dẫn ngắn
<s>Tạo một đường kẻ ngang lên văn bản
<script>Dùng để làm thùng chứa cho các câu lệnh JavaScript
<small>Xác định một đoạn văn bản có kích thước chữ nhỏ hơn văn bản bình thường
<source>Chỉ định tài nguyên cho trình nghe nhạc hoặc trình xem phim
<span>Nhóm các phần tử nội tuyến lại với nhau để tiện cho việc định dạng CSS
<strong>Xác định đoạn văn bản được in đậm
<style>Dùng để làm thùng chứa cho các đoạn mã CSS
<sub>Tạo văn bản có kích thước nhỏ, nằm ở khoảng nửa dưới văn bản bình thường
<sup>Tạo văn bản có kích thước nhỏ, nằm ở khoảng nửa trên văn bản bình thường
<table>Xác định phần tử là một cái bảng
<tbody>Xác định những dòng nào thuộc "phần thân" của bảng
<td>Xác định phần tử là một ô trong hàng
<tfoot>Xác định những dòng nào thuộc "phần chân" của bảng
<th>Xác định phần tử là một ô tiêu đề trong hàng
<thead>Xác định những dòng nào thuộc "phần đầu" của bảng
<time>Đánh dấu những phần văn bản là: thời gian, ngày tháng, ngày lễ, ....
<title>Xác định tiêu đề của trang web
<tr>Xác định phần tử là một hàng trong bảng
<track>Chèn một bản phụ đề vào video
<u>Tạo một đường gạch chân lên văn bản
<ul>Xác định một danh sách không có thứ tự
<video>Tạo một "trình xem phim" cho trang web
<wbr>

Ngắt bớt ký tự của một từ xuống dòng.

(trong trường hợp chiều rộng của phần tử không đủ để chứa hết từ đó)