Cấu trúc cơ bản của một tập tin HTML

Cấu trúc cơ bản của một tập tin HTML

Cấu trúc cơ bản của một tập tin HTML

Cấu trúc cơ bản của một tập tin HTML

Một tập tin HTML được bắt đầu bằng thẻ <html> và kết thúc bởi </html>

Bên trong cặp thẻ <html></html> được chia thành hai phần chính:

  1. Phần <head>: chứa tiêu đề của trang web, các tập tin hỗ trợ, các khai báo,....
  2. Phần <body>: chứa các nội dung mà bạn muốn hiển thị ra màn hình

Hình ảnh dưới đây minh họa cho cấu trúc của một tập tin HTML.

<html>
<head>
<title>Tiêu đề của trang web</title>
Các tập tin hỗ trợ, các khai báo khác,....
</head>
<body>
Các nội dung mà bạn muốn hiển thị ra màn hình
</body>
</html>
Ví dụ

<html>
    <head>
        <title>Cấu trúc trang HTML</title>
        <meta charset="UTF-8">
    </head>
    <body>
        <h1>Bài 03: Cấu trúc của một trang HTML</h1>
        <p>Một tập tin HTML được bắt đầu bằng thẻ html và kết thúc bằng thẻ /html</p>
        <p>Bên trong thẻ html thường được chia làm hai cụm lớn: cụm head và cụm body</p>
    </body>
</html>

Cấu trúc trên là của phiên bản HTML đầu tiên.

Hiện nay đã ra đến phiên bản HTML5 (phiên bản này cung cấp thêm những thẻ mới với tính năng hay hơn).

Để sử dụng phiên bản HTML5 bạn thêm thẻ <!DOCTYPE html> ở đầu tập tin.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tiêu đề của trang web</title>
Các tập tin hỗ trợ, các khai báo khác,....
</head>
<body>
Các nội dung mà bạn muốn hiển thị ra màn hình
</body>
</html>

Lưu ý: Thẻ <meta charset="UTF-8"> là cần thiết vì nó giúp hiển thị trang web dưới dạng tiếng Việt có dấu (nếu thiếu thẻ này trang web sẽ bị lỗi hiển thị font chữ tiếng Việt).

Cấu trúc cơ bản của một tập tin HTML

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi