Các ký tự thực thể trong HTML, ký tự Entity, danh sách các ký tự đặc biệt trong HTML

Các ký tự thực thể trong HTML, ký tự Entity, danh sách các ký tự đặc biệt trong HTML

Các ký tự thực thể trong HTML

Trong HTML có hai dạng ký tự:

  • Dạng ứng dụng (Ví dụ: <)
  • Dạng thực thể (Ví dụ: &lt;)

Những ký tự không có trên bàn phím, bạn có thể sử dụng dạng thực thể để thể hiện.

Ký tự thực thể trong HTML

Nếu bạn sử dụng dấu nhỏ hơn (<) hoặc dấu lớn hơn (>) trong nội dung trang, trình duyệt sẽ nghĩ là bạn muốn sử dụng thẻ.

Ký tự thực thể được sử dụng để hiển thị các biểu tượng, ký tự trong HTML.

Ký tự thực thể có dạng: &tên; hoặc &#số;

Ví dụ, để hiển thị dấu nhỏ hơn "<" bạn có thể dùng: &lt; hoặc &#60;

Ưu điểm của việc sử dụng ký tự thực thể dạng tên là nó sẽ dễ nhớ hơn.
Tuy nhiên, nhược điểm của ký tự thực thể dạng tên là không phải tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ, trong khi đó thì ký tự thực thể dạng số được các trình duyệt hỗ trợ khá tốt.

Ký tự thực thể dấu cách

Một ký tự thực thể rất phổ biến đó là dấu cách (&nbsp;).

Bạn phải luôn nhớ rằng trình duyệt sẽ tự động cắt bỏ những dấu cách dư thừa trong trang HTML. Nếu bạn nhấn 15 dấu cách liền nhau, trình duyệt sẽ bỏ đi 14 dấu cách. Để thể hiện cả 15 dấu cách, bạn phải sử dụng ký tự thực thể &nbsp;

Một số ký tự thực thể hữu ích

Hiển Thị Ý nghĩa Entity Name Entity Number Ví dụ
© Bản quyền &copy; &#169;
® Nhãn hiệu đã đăng ký &reg; &#174;
euro Đức &euro; &#8364;
¥ yên Nhật &yen; &#165;
£ bảng Anh &pound; &#163;
¢ cent (xu) &cent; &#162;
& Dấu và &amp; &#38;
< Dấu nhỏ hơn &lt; &#60;
> Dấu lớn hơn &gt; &#62;
Một dấu khoảng trắng &nbsp; &#160;
Các ký tự thực thể dạng tên có phân biệt trường hợp chữ hoa và chữ thường

Kết hợp dấu và chữ

Bạn có thể thêm các dấu như:    ̀    ́    ̂    ̃    ̌    ̉ cho một ký tự giống như những ví dụ bên dưới:

Dấu Ký tự Ví dụ Kết quả hiển thị
́ o o&#769;
̀ o o&#768;
̂ a a&#770;
̌ a a&#780;
̃ u u&#771;
̉ u u&#777;

Các ký tự thực thể trong HTML

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi