X
CSS
Các hướng dẫn cơ bản
Tìm hiểu nâng cao
X

vùng đệm, khoảng cách từ đường viền đến nội dung của phần tử, thuộc tính padding

vùng đệm, khoảng cách từ đường viền đến nội dung của phần tử, thuộc tính padding