<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Xem ví dụ</title>
  <style type="text/css">
    div{
     background-color:violet;
     width:400px;
     height:200px;
     border-radius:50px/50px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div></div>
  <p>- Lưu ý: Chiều rộng (chiều cao) của một góc không được vượt quá 50% chiều rộng (chiều cao) của phần tử.</p>
</body>
</html>