X
CSS
Các hướng dẫn cơ bản
Tìm hiểu nâng cao
X

Cách tạo góc bo tròn cho phần tử HTML bằng CSS, tạo đường viền có góc bo tròn, hình ảnh bo tròn, hình ảnh có góc bo tròn, cách sử dụng thuộc tính border-radius, khung có canh bo tròn

Cách tạo góc bo tròn cho phần tử HTML bằng CSS, tạo đường viền có góc bo tròn, hình ảnh bo tròn, hình ảnh có góc bo tròn, cách sử dụng thuộc tính border-radius, khung có canh bo tròn