Cách định dạng một bộ phận của phần tử trong CSS, phần nằm phía trước nội dung phần tử, phần nằm phía sau nội dung phần tử, cách xác định dòng đầu tiên trong CSS, cách xác định ký tự đầu tiên trong CSS, cách xác định phần bị bôi đen trong CSS, CSS Pseudo-

Cách định dạng một bộ phận của phần tử trong CSS, phần nằm phía trước nội dung phần tử, phần nằm phía sau nội dung phần tử, cách xác định dòng đầu tiên trong CSS, cách xác định ký tự đầu tiên trong CSS, cách xác định phần bị bôi đen trong CSS, CSS Pseudo-

Cách định dạng một bộ phận của phần tử trong CSS

Bộ phận tức là một phần nào đó của phần tử. Ví dụ, tôi có phần tử là một đoạn văn như sau:

Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao 1, Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao 2, Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao 3, Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao 4, Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao 5, Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao 6 

Trong đó

 • Bộ phận ký tự đầu tiên của phần tử là: W
 • Bộ phận dòng đầu tiên của phần tử là: Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến
 • .....

Cú pháp định dạng cho một bộ phận của phần tử

bộ chọn::bộ phận{
    thuộc tính 1 : giá trị;
    thuộc tính 2 : giá trị;
    thuộc tính 3 : giá trị;
    .....
    thuộc tính N : giá trị;
}

Bộ phận ::before

Bộ phận ::before là bộ phận nằm ở vị trí ĐẦU TIÊN trong phần nội dung của phần tử

Ví dụ

p::before{
    content: "Ó__Ò";
}

Bộ phận ::after

Bộ phận ::after là bộ phận nằm ở vị trí CUỐI CÙNG trong phần nội dung của phần tử

Ví dụ

p::after{
    content: "Ó__Ò";
}

Bộ phận ::first-line

Bộ phận ::first-line là dòng đầu tiên của đoạn văn bản

Ví dụ

p::first-line{
    color:red;
}

Dưới đây là một số loại thuộc tính có thể dùng để định dạng cho bộ phận ::first-line

 • Các thuộc tính định dạng font chữ
 • Các thuộc tính background
 • Thuộc tính color
 • Thuộc tính word-spacing
 • Thuộc tính letter-spacing
 • Thuộc tính text-decoration
 • Thuộc tính vertical-align
 • Thuộc tính text-transform
 • Thuộc tính line-height
 • Thuộc tính clear

Bộ phận ::first-letter

Bộ phận ::first-letter là Ký tự đầu tiên của đoạn văn bản

Ví dụ

p::first-letter{
    font-size: 40px;
}

Dưới đây là một số loại thuộc tính có thể dùng để định dạng cho bộ phận ::first-letter

 • Các thuộc tính định dạng font chữ
 • Các thuộc tính background
 • Thuộc tính color
 • Thuộc tính margin
 • Thuộc tính padding
 • Thuộc tính border
 • Thuộc tính vertical-align
 • Thuộc tính text-transform
 • Thuộc tính line-height
 • Thuộc tính float
 • Thuộc tính clear

Bộ phận ::selection

Bộ phận ::selection là bộ phận bị người dùng tô đen

Ví dụ

p::selection{
    background-color:yellow;
    color:crimson;
}

Cách định dạng một bộ phận của phần tử trong CSS

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi