Các thuộc tính định dạng ĐƯỜNG VIỀN (Border) trong CSS, Tạo đường viền cho phần tử HTML bằng CSS, chọn kiểu đường viền, thuộc tính border, chỉnh màu cho đường viền

Các thuộc tính định dạng ĐƯỜNG VIỀN (Border) trong CSS, Tạo đường viền cho phần tử HTML bằng CSS, chọn kiểu đường viền, thuộc tính border, chỉnh màu cho đường viền

Các thuộc tính định dạng ĐƯỜNG VIỀN (Border) trong CSS

Thuộc tính border dùng để định dạng đường viền cho phần tử HTML.

Dưới đây là một số thuộc tính border:

 • border-style (Thiết lập kiểu đường viền)
 • border-width (Thiết lập độ dày của đường viền)
 • border-color (Thiết lập màu của đường viền)

Thiết lập kiểu đường viền

Thuộc tính border-style dùng để thiết lập kiểu đường viền.

Cú pháp

border-style: kiểu đường viền;

Chúng ta có một số kiểu đường viền như: dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset, none, hidden

Ví dụ

<style type="text/css">
  #p1{border-style: dotted;}
  #p2{border-style: dashed;}
  #p3{border-style: solid;}
  #p4{border-style: double;}
  #p5{border-style: groove;}
  #p6{border-style: ridge;}
  #p7{border-style: inset;}
  #p8{border-style: outset;}
  #p9{border-style: none;}
  #p10{border-style: hidden;}
</style>

Lưu ý: Đường viền của phần tử chỉ hiện lên khi nó đã được thiết lập kiểu đường viền.

Thiết lập độ dày của đường viền

Thuộc tính border-width dùng để thiết lập độ dày của đường viền

Ví dụ

p{
   border-style: solid;
   border-width: 10px;
}

Lưu ý: Nếu ta không thiết lập độ dày của đường viền thì mặc định đường viền sẽ có độ dày là 3px

Thiết lập màu của đường viền

Thuộc tính border-color dùng để thiết lập màu của đường viền

Cú pháp

border-color: màu sắc;

Trong đó, "màu sắc" có thể xác định theo: tên màu, giá trị RGB hoặc giá trị HEX

(Nếu chưa rõ cách xác định màu, bạn có thể xem lại bài Màu sắc trong CSS)

Ví dụ

p{
   border-style: solid;
   border-color: green;
}

Thiết lập đường viền ở các vị trí khác nhau

Đường viền luôn bao gồm bốn vị trí: top, right, bottom, left

Tạo đường viền Border bằng CSS

Nếu định dạng cho đường viền mà không xác định vị trí cụ thể thì mặc định cả 4 vị trí sẽ có cùng một kiểu định dạng.

Để định dạng cho đường viền ở từng vị trí cụ thể, ta có hai cách:

Cách 1: Thêm vị trí vào thuộc tính

Cú pháp

border-vị trí-style|width|color: giá trị;
Ví dụ

h1{
    border-top-style: solid;
    border-top-width: 5px;
    border-top-color: green;

    border-right-style: double;
    border-right-width: 10px;
    border-right-color: blue;

    border-bottom-style: dashed;
}

Ta cũng có thể tạo đường viền mặc định cho cả bốn vị trí trước, sau đó chỉnh lại từng vị trí.

Ví dụ

h1{
    border-style: solid;
    border-width: 5px;
    border-color: gray;

    border-bottom-style: double;
    border-bottom-width: 15px;
    border-bottom-color: red;
}

Cách 2: Thiết lập nhiều giá trị

Chúng ta sẽ thiết lập nhiều giá trị tương ứng với nhiều vị trí. Với cách này, ta có 4 cú pháp:

border-style|width|color: value;
 • Cả bốn vị trí đều có cùng giá trị value
border-style|width|color: value1 value2;
 • Vị trí top, bottom có giá trị value1
 • Vị trí right, left có giá trị value2 
border-style|width|color: value1 value2 value3;
 • Vị trí top có giá trị value1
 • Vị trí right, left có giá trị value2
 • Vị trí bottom có giá trị value3
border-style|width|color: value1 value2 value 3 value4;
 • Vị trí top có giá trị value1
 • Vị trí right có giá trị value2
 • Vị trí bottom có giá trị value3
 • Vị trí left có giá trị value4
Ví dụ

h1{
    border-style: solid dotted;
    border-width: 5px 3px 20px;
    border-color: green red blue gray;
}

Cú pháp định dạng đường viền rút gọn

Thay vì phải định dạng cho đường viền bởi 3 thuộc tính (border-style, border-width, border-color) riêng biệt, thì ta có thể gôm chúng lại thành một theo cú pháp sau:

border: value1 value2 value3;

Trong đó:

 • value1 là giá trị của thuộc tính border-width
 • value2 là giá trị của thuộc tính border-style
 • value3 là giá trị của thuộc tính border-color
Ví dụ

h1{
    border: 10px solid black;
}

Lưu ý: Không nhất thiết thuộc tính border phải có đủ 3 giá trị. Tuy nhiên, các giá trị phải được sắp xếp theo đúng thứ tự đó.

Ngoài ra, ta cũng có thể định dạng cho đường viền ở từng vị trí cụ thể bằng cú pháp border-vị trí

Ví dụ

h1{
    border-bottom: 20px dotted green;
}

Các thuộc tính định dạng ĐƯỜNG VIỀN (Border) trong CSS

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi